උපුල් නිශාන්ත ගමගේ මහතා විසින් zoom හරහා පැවැත්වූ පටිගත කරන ලද පසුගිය සදහම් වැඩසටහන්