භාවනා පුහුණු වැඩසටහනෙහි කාල සටහන

පෙ.ව.
04.45 - අවදිවීම/සමූහ භාවනාව
06.00 - තේ පානය
07.30 - උදෑසන ආහාරය
08.00 - ක්‍රියා භාවනාව
09.30 - සමූහ භාවනාව
10.30 - සක්මන් භාවනව
11.00 - දේශනය/ ප්‍රායෝගික ගැටළු විමසීම
12.00 - දිවා ආහාරය/ආවර්ජනය/විවේකය

ප.ව.
02.00 - සක්මන් භාවනාව
02.30 - සමූහ භාවනාව/පෞද්ගලික උපදෙස්
03.30 - තේ පානය
04.30 - සමූහ භාවනාව
06.00 - සැහැල්ලු ආහාරය
06.30 - තෙරුවන් වන්දනාව/සමූහ  භාවනාව
07.30 - ධර්ම සාකච්ඡාව
09.00 - ආවර්ජනය/නින්දට යාම

මෙම පුහුණු වැඩසටහනට පැමිණීමෙහි අරමුණ

* අලුත් දැනුමක් ලබාගැනීම
නො
* කලින් කියවා සහ අසා දැනගත් කරුණුවල පටලැවිලි ලිහා ගැනීම
නො
* පරණ යහළු මිත්‍රයන් මුණගැසී ආගිය තොරතුරු කථා කිරීම
නො
* අලුත් මිත්‍රත්වයන් හදාගැනීම
නො    
* කායික නිරෝගීබව ලබාගැනීම හෝ මෙතුවක් කල් පත්වීමට නොහැකි වූ කිසියම් තනතුරකට පත්වීම නොව
  හුදෙක් සති සමාධි දහම් දියුණු කර යථා දැක්ම සඳහාය.

• පූර්ණ නිශ්ශබ්දතාව අවදි වූ තැන සිට නින්දට යනතුරු පවත්වාගන්න.
• සියළුම සමූහ භාවනා සැසිවලට, දේශන සහ සාකච්ඡාවලට  අනිවාර්යෙන්ම නියමිත වේලාවට සහභාගිවන්න.
• ලැබෙන උපදෙස්වලට මැනවින් සවන් දෙන්න. පැහැදිළිව වටහාගන්න. ගැටළු ඇත්නම් ධර්ම සාකච්ඡාවේදී හෝ පුද්ගලිකව විමසා නිවැරදිව 
   වටහාගන්න.
• සෙසු යෝගීන්ට උපදෙස් දීමෙන් ද උපදෙස් ගැනීමෙන් ද වලකින්න.